Charakteristika školy

    Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1985. Škola je členěna do sedmi pavilonů, které jsou propojeny krytými spojovacími chodbami. Součástí školy je pozemek o výměře 2000 m2, sportovní areál o výměře 2600 m2. Na pozemku školy jsou vybudovány dva studené a jeden vytápěný skleník.

    Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna s plánovací kapacitou 600 strávníků denně, zubní ambulance a služební byt pro školníka.

    Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho 12 odborných. Dvě OU výpočetní techniky, OU hudební výchovy, OU výtvarné výchovy, OU fyziky, OU chemie, OU přírodopisu, dvě OU AJ, OU NJ, OU speciální přípravy dívek, OU pracovního vyučování.

    Školní družina, která je umístěna v pavilonu MVD, má pro svoji činnost vyčleněno celkem šest místností.
    K dispozici jsou dvě žákovské, jedna učitelská a jedna metodická knihovna.

    Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky a byla zařazena do sítě škol s účinností od 21. února 1996.

    Rozhodnutím Zastupitelstva města Žatce č. 37/03 z 30.1.2003,  byla dnem 1.1.2003 k naší škole přičleněna Speciální základní škola při Nemocnici Žatec.
    Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a v souladu s principy Evropské unie. Zároveň škola klade důraz na mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a ekologickou výchovu, včetně výchovy k informační gramotnosti žáků.

    Od 1.3.2006 byl upraven název školy na Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny. Součástí školy zůstává Mš a Zš při Nemocnici o.p.s. Žatec.

    V květnu 2011 se naše škola zapojila do projektu "EU - peníze školám"

 

Motto: "Přívětivá škola"

    Co nabízíme?

 1. Profesionální tým učitelů.
 2. Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 3. Výuku 2. cizího jazyka (němčina) od 8. ročníku.
 4. Dvě moderně vybavené počítačové učebny.
 5. Informační centrum s bohatou knihovnou a internetem.
 6. Kvalitní sportovní zázemí: bazén, dvě prostorné tělocvičny, posilovnu, travnaté a asfaltové hřiště.
 7. Čtyři oddělení školní družiny.
 8. Výbornou domácí stravu ve školní jídelně.
 9. Zájmové kroužky, např. plavání, kopané, volejbalu, posilování, hudební (zpěv a flétna), karate, anglického jazyka, zdravovědy, florbalu, turistiky ...
 10. Kvalitní služby výchovného poradenství (pavilon U-2, 2. patro).
 11. Školy v přírodě pro 1. stupeň (Šumava, Krkonoše).
 12. Lyžařské výcviky pro 2. stupeň (Krkonoše).
 13. Výjezdy do zahraničí (Itálie, Velká Británie).
 14. Bezpečné prostředí pro vzdělávání.

Těšíme se na kvalitní spolupráci.